Bij het ondertekenen van de orderbevestiging of offerte gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden van Eboxing.

Wanneer huurder nalatig is een ondertekende orderbevestiging of offerte te retourneren aan Eboxing is er geen sprake van een huurovereenkomst.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Materiaal: de boksring, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur of een andere zaak die het onderwerp is van de huurovereenkomst

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit, hieronder te verstaan Eboxing, gevestigd aan de Kometenlaan 17, 4907 CC Oosterhout.

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt te gevolge van:

– beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het materiaal of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het materiaal of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van de ring en de derving van huurinkomsten.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Huurder blijft aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het materiaal heeft ontvangen en geïnspecteerd.

Opbouw- en afbreekkosten, haal- en brengkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

De huurprijs is vastgesteld voor evenementen op de begaande grond. Wanneer er op een andere verdieping dan de begaande grond moet worden opgebouwd komt er een bedrag van € 100,00 (excl. Btw) per verdieping bij.

Bouwlocatie dient goed bereikbaar te zijn met bus/vrachtwagen. Tevens dient de afstand van lossen en opbouw dient niet meer te bedragen dan 25m, mocht dit bij opbouw niet blijken wordt er achteraf een meerprijs in rekening gebracht

Indien het feitelijke evenement, zonder de op- en afbouwtijd, langer duurt dan acht uur wordt er per uur € 100,00 (excl. Btw) in rekening gebracht

Artikel 2 : Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het materiaal uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3 : Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 4 : Betaling

De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd.

Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van verhuurder te verlangen . een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien de huurder niet op tijd betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd.

Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,00(excl. BTW) met een minimum van € 75,00 (excl. BTW)

Artikel 5 : Gebruik van het materiaal

Huurder dient op zorgvuldige wijze met het ,materiaal om te gaan en ervoor te zorgen dat het materiaal overeenkomstig met zijn bestemming wordt gebruikt.

Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen van het materiaal gebruik maken. Het is de huurder niet toegestaan het materiaal ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als huurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.

Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het materiaal weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

Indien het materiaal de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

Het is huurder niet toegestaan het materiaal buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder

In geval van enig gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien is huurder verplicht:

Huurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen

De instructies van verhuurder op te volgen

De politie ter plaatse te waarschuwen

Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.

Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.

Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

de verhuurder en door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of te verweren tegen aanspraken van derden.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Indien tussen beide partijen geen schadebeschrijving van het materiaal is gemaakt, wordt huurder verondersteld het materiaal in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het materiaal, met inachtneming van het navolgende.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het materiaal is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het ,materiaal tijdens de periode van het herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met het herstel of vervanging van het materiaal, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 7 : Herstellingen aan het materiaal

De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Herstellingen dienen door verhuurder aangewezen bedrijf te worden uitgevoerd.

Artikel 8 : Gebreken aan het materiaal en aansprakelijkheid verhuurder

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het materiaal die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de verhuurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, en die niet aan Eboxing zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Eboxing opgeschort. Indien door overmacht nakomingen van verplichtingen niet mogelijk is zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 : Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het materiaal te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of na zal komen, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat wanneer verhuurder hiervan op de hoogte is geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het materiaal te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen en nalatigheid van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalatigheid van de huurder en andere gebruikers van het materiaal ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden gekregen.

Artikel 11 : Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt ten alle tijden beheerst door Nederlands recht

Indien deze zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met de bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.